Novinky

Stanovisko APPLiA k Ekomodulaci recyklačních poplatků a plnění EPR

Komise zadala agentuře Eunomia vytvoření studie na zhodnocení dodržování EPR. Výsledky této studie byly zveřejněny v dubnu 2020 a Eunomia v této studii dedikovala sekci pro elektrické a elektronické výrobky. V této sekci jsou také zaznamenána potenciální kritéria pro modulaci, jejichž hesla zní takto: 1) Rozebrat, opravit a vylepšit; 2) Dostupnost a rozumná cena náhradních dílů; 3) Životnost a záruka; 4) Recyklovaný obsah; 5) Nebezpečné látky.

  • Rozebrat, opravit a vylepšit – V APPLiA jsme rádi, že Eunomia upozorňuje na regulace implementující Ecodesign, kde jsou již tyto body víceméně zahrnuty a souhlasí s tím, že tyto regulace napomáhají splnění cílů nastavených balíčkem oběhového hospodářství (Circular Economy) pro lepší životnost, opravitelnost, znovu-použití, vylepšení a zpracování EEVUŽ
  • Dostupnost a smysluplná cena náhradních dílů – APPLiA má za to, že seznam náhradních dílů korespondujících s jednotlivými produktovými skupinami by měl být definovaný na evropské úrovni a ne na úrovni jednotlivých členských států, protože v opačném případě může dojít k rozdílné dostupnosti a jiným cenám náhradních dílů v jednotlivých členských státech a defacto tím docházet k narušení jednotného trhu.
    Dále není nikde jasně definováno, co se myslí rozumnou cenou a zároveň je potřeba zodpovědět řadu klíčových technických otázek, aby mohla být nějak definována cena náhradních dílů.
    V neposlední řadě APPLiA rozumí inovativní myšlence zahrnutí náhradních dílů vytištěných na 3D tiskárnách, nicméně po praktické stránce má tato myšlenka velkou řadu mezer, jako například fakt, že vytištěné náhradní díly nemusí splňovat bezpečnostní a technické parametry na rozdíl od těch továrních. Více v samostatném stanovisku APPLiA o náhradních dílech z 3D tiskáren.
  • Životnost a záruka – APPLiA má za to, že použití komerční záruky jako příslib životnosti výrobku je nevhodné. Obsah, ani cena žádného typu komerční záruky není nijak související s životností samotného výrobku.
  • Recyklovatelný obsah – APPLiA je toho názoru, že ekomodulace poplatků za zpracování by se měla týkat pouze zpracování výrobku po ukončení jeho životnosti. Recyklovatelný obsah by neměl být jedním z kritérií pro určování modulační struktury.
  • Nebezpečné látky – APPLiA doporučuje ponechat otázku managementu nebezpečných látek dobře zaběhlé rámcové chemické legislativě EU (REACH 1907/2006, POP 2019/1021 a dále pak směrnici o EEVUŽ 2012/19/EU a směrnici RoHS II 2011/65/EU).

Za APPLiA bychom rádi dodali, že jsme si plně vědomi toho, že může modulace poplatků za zpracování EEVUŽ fungovat jako smysluplný nástroj, ale rádi bychom upozornili na to, že kritéria pro modulaci by se měla týkat pouze nákladů na zpracování vysloužilých výrobků, nikoliv cen produktů uváděných na trh. Dále pak je nutné vzít v potaz, že implementace hlavních kritérií může vypadat jinak v každém členském státě, a proto by struktura modulace měla být vytvořená jednotně pro celý jednotný trh EU. Všechna kritéria by zároveň měla být měřitelná a vymahatelná. Nutno dodat, že metody pro měřitelnost těchto kritérií by měly být také tím pádem jednotné pro celou EU a že kritéria by měla být vymahatelná od momentu uvedení výrobku na trh, protože to je moment, ve který už může být výrobek zkontrolován a jeho dodržování s kritérii ověřeno.

Celé stanovisko v AJ naleznete na našem webu v sekci OEEZ.

Stanovisko APPLiA k Ekomodulaci recyklačních poplatků a plnění EPR

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo