Novinky

Celounijní jednotné podmínky pro zpracování OEEZ v odpovídající kvalitě

CELOUNIJNÍ JEDNOTNÉ PODMÍNKY 

PRO ZPRACOVÁNÍ OEEZ V ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITĚ : 

Výzva k provedení prováděcích právních předpisů, které stanoví normy minimální kvality pro nakládání s OEEZ v přísném souladu s evropskými normami

Evropská komise zvažuje přípravu možných prováděcích právních předpisů ke stanovení norem minimální kvality pro nakládání s odpadními elektronickými a elektrickými zařízeními (OEEZ).

Signatáři tohoto dokumentu pevně zastávají názor, že je naprosto zásadní tak činit v přísném souladu s evropskými normami pro OEEZ. Konzultanti  [1], kteří provádějí přípravnou studii, členské státy a Evropská komise by si měli uvědomit důležitost důsledného provádění všech požadavků norem EN 50625 a EN 50614, souboru norem CENELEC týkajících se sběru, přepravy, opětovného použití a zpracování OEEZ a vyhnout se oslabování jejich významu, protože představují jeden ucelený soubor norem, které mají všichni aktéři uplatňovat harmonizovaným způsobem v celé Evropě pro zkvalitnění nakládání s odpady.

 

 

 

 

 

Stručný přehled sdělení a doporučení společných pro tento obor:

 
  • Evropské normy EN 50625 a EN 50614 pro OEEZ stanoví specifikace výslovně určené pro zavádění legislativy OEEZ do praxe a zahrnují proces sběru, přepravy, opětovného použití a zpracování OEEZ.
  • Normy a technické specifikace představují souhrnný a komplexní soubor normativních požadavků a specifikací, které jsou rozhodující pro dosažení celkových cílů právních předpisů ohledně OEEZ.
  • Požadavky na odstraňování škodlivých látek, jejich monitorování, limitní a cílové hodnoty, dokumentaci, monitorování následného zpracování zavádějí právní ustanovení do praxe.
  • Zavedení norem do praxe je proveditelné.
  • Pro zajištění jednotných podmínek pro provádění článku 8.5 Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) by Komise měla přijmout prováděcí akty stanovující normy minimální kvality zpracování OEEZ v přísném souladu s evropskými normami pro OEEZ, jejichž referenční čísla byla zveřejněna na webových stránkách Evropské komise (viz zde).
  • Tyto prováděcí akty, které stanoví normy minimální kvality zpracování OEEZ, přispějí ke zlepšení kvality nakládání s odpady a k harmonizaci postupů zpracování v celé Evropě. 
 
  
   
Celý soubor jak v ČJ tak v AJ naleznete na těchto stránkách pod složkou OEEZ.


   

Celounijní jednotné podmínky pro zpracování OEEZ v odpovídající kvalitě

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo